Konsorcjum

W skład Konsorcjum Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych wchodzą zespoły z następujących jednostek naukowo-badawczych:

 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – lider konsorcjum NLPQT
 2. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 3. Politechnika Śląska
 4. Politechnika Wrocławska
 5. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Sterujący

Działalność Konsorcjum NLPQT koordynuje i nadzoruje Komitet Sterujący, w którego skład wchodzi dwóch reprezentantów Lidera oraz po jednej osobie reprezentującej każdego Partnera. Do zadań Komitetu należy m. in. wydawanie opinii o działaniach podejmowanych przez Wykonawców Projektu, nadzór nad postępami realizacji Projektu, wskazywanie priorytetowych działań, czuwanie nad terminowym i rzetelnym wykonaniem obowiązków wynikających z realizacji Projektu, rekomendowanie zmian zasad i warunków realizacji Projektu w granicach przewidzianych umową. Komitet Sterujący ma również kompetencje w zakresie zatwierdzania zmian w podziale zadań pomiędzy Partnerów i rozstrzygania sporów pomiędzy Wykonawcami w sprawach dotyczących realizacji Projektu oraz związanych z wykonaniem umowy. Komitet Sterujący może podejmować decyzje wiążące dla Wykonawców w formie uchwał w sprawach zgłaszanych przez Kierownika Projektu.

Członkami Komitetu Sterującego są:

 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Piotr Kossacki (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Yuriy Stepanenko (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • dr hab. Erwin Maciak (Politechnika Śląska)
 • dr hab. Jarosław Sotor (Politechnika Wrocławska)
 • mgr inż. Artur Bińczewski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
 • dr Paweł Mergo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Piotr Masłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)