Laboratoria technologii fotonicznych

Głównym celem budowy Laboratorium Technologii Fotonicznych jest stymulacja rozwoju technologii takich jak projektowanie, wytwarzanie i charakteryzacja światłowodów standardowych i specjalnych czy struktur plazmonicznych, obrazowanie struktur biologicznych na potrzeby diagnostyki i terapii medycznych, oraz spektroskopii laserowej, terahercowej i molekularnej poprzez stworzenie nowoczesnych stanowisk badawczo-rozwojowych.

Struktura rozproszona Laboratorium Technologii Fotonicznych wykorzysta uzupełniające się kompetencje grup badawczych z sześciu ośrodków naukowych w Polsce. Ich integracja i wzmocnienie poprzez inwestycje aparaturowe skutkować będzie efektem synergii i doprowadzi do szybkiego rozwoju technologii fotonicznych w polskich  laboratoriach  badawczych  i  ich  transferu  na  rynek  komercyjny.  Celem  wszystkich członków Laboratorium jest stworzenie możliwości infrastrukturalnej do prowadzenia badań na światowym poziomie w dziedzinie fotoniki oraz realizacji specjalistycznych usług komercyjnych. Ze względu na różne, acz uzupełniające się kompetencje poszczególnych Grup badawczych jego realizacja odbywać się będzie równolegle przez tworzenie infrastruktury mającej dać możliwość opracowania/zbudowania:

  • układów do czasowo rozdzielczej diagnostyki metodami laserowej spektroskopii nieliniowej,
  • układów do detekcji niskich koncentracji przemysłowych i/lub toksycznych analitów gazowych,
  • układów  spektrometrycznych  detektorów  chemicznych  z  nieosiągalną  dotychczas  rozdzielczością spektralną i czasową oraz  wzmocnioną czułością dzięki  umieszczeniu próbki  w rezonansowej wnęce optycznej.
  • szerokopasmowych  układów  detekcyjnych  do  szybkiego  obrazowania  4D  in  vivo  obiektów biomedycznych,
  • układów do przemysłowej mikroobróbki materiałów za pomocą źródeł laserowych o ultrakrótkim czasie trwania impulsu,
  • unikalnej  aparatury  do  badania  właściwości  fotofizycznych  materiałów fotoaktywnych,
  • infrastruktury  do  badań  podstawowych  i  przemysłowych  w  zakresie  materiałów  i  metamateriałów funkcjonalnych oraz struktur plazmonicznych do zastosowań specjalnych.
  • infrastruktury  do  metrologii  optycznej,  nieliniowej  konwersji  długości  fali,  pasywnych  i  aktywnych elementów  laserów  światłowodowych  oraz  światłowodowych  elementów  fonicznych  o  nowych funkcjonalnościach,
  • infrastruktury  do  szybkiego  i  kompleksowego  projektowania  i  prototypowania  układów optoelektronicznych i zintegrowanych, hybrydowych układów fotonicznych i mikrooptycznych,
  • Infrastruktury  do  projektowania,  wytwarzania,  obróbki  i  charakteryzacji  światłowowdów  (w  tym światłowodów specjalnych).

Projekt NLPQT pozwoli na wykorzystanie dostępnego potencjału ludzkiego oraz inwestycje w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą, co umożliwi prowadzenie badań w dziedzinie fotoniki na najwyższym poziomie, a także realizację specjalistycznych usług komercyjnych.