O nas

Prace prowadzone w Laboratorium Procesów Ultraszybkich koncentrują się na badaniach własności fotofizycznych materiałów fotoaktywnych, w szczególności przy zastosowaniu ultraszybkiej spektroskopii czasowo-rozdzielczej. Techniki stosowane w tych badaniach wykorzystują femtosekundowe impulsy laserowe w celu inicjowania i sondowania ultraszybkich procesów oraz indukowania nieliniowych zjawisk optycznych. Obecnie laboratorium jest wyposażone w laserowy system femtosekundowegy, oparty na wzmacniaczu szafirowym z trzema niezależnie przestrajanymi optycznymi wzmacniaczami parametrycznymi. System ten wytwarza ultrakrótkie impulsy laserowe przestrajalne spektralnie w zakresie od ultrafioletu do średniej podczerwieni i umożliwia realizację różnych schematów spektroskopii czasowo-rozdzielczej. W ostatnim czasie był on wykorzystywany na przykład w badaniach:

  • tunelowania kwantowego w cząsteczkach organicznych poprzez pomiary anizotropii absorpcji przejściowej,
  • form pośrednich tworzonych na granicy faz podczas katalizy przeniesienia fazowego za pomocą techniki generacji drugiej harmonicznej na powierzchniach,
  • agregacji peptydów poprzez obserwację wzmocnionej emisji spontanicznej,
  • nieliniowych własności optyczne peptydów poprzez pomiary techniką z-scan w zakresie nadfioletu,
  • wzmocnienia światła w nowych barwnikach organicznych zdolnych do laserowania wzbudzonego dwufotonowo.
Odwiedź oficjalną stronę

Dodatkowym źródłem impulsów femtosekundowych jest przestrajalny oscylator szafirowy wykorzystywany w technikach czasowo-rozdzielczej spektroskopii emisyjnej, używanej głównie do badań materiałów fotoaktywnych, takich jak fotouczulacze do terapii fotodynamicznej lub markery fluorescencyjne do bioobrazowania.

Laboratorium posiada również bardzo duży zbiór elementów optycznych i optomechanicznych, a także bazę elektronicznego sprzętu diagnostycznego i pomiarowego. W wielu przypadkach umożliwia to budowę układów doświadczalnych zoptymalizowanych pod kątem konkretnych zadań i przeprowadzenie pomiarów, które w innym przypadku nie byłyby wykonalne.

W ramach projektu NLPQT Laboratorium zostanie wyposażone w nowy spektrofluorometr do precyzyjnych pomiarów emisyjnych z rozdzielczością czasową oraz w nowoczesny światłowodowy laser femtosekundowy. Urządzenia te znacząco poszerzą możliwości eksperymentalne laboratorium i usprawnią prowadzenie badań.