Cele projektu

Fotonika jest ugruntowaną, lecz wciąż dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań i technologii. Stoi za wieloma innowacjami, które zmieniły nasze życie. Lasery, światłowody telekomunikacyjne, aparaty fotograficzne w telefonach, oświetlenie LED w naszych domach, ekrany komputerowe i telewizory to tylko kilka przykładów tego jak fotonika wpłynęła na nasze codzienne życie. Ponieważ rozwój fotoniki może przynieść kolejne innowacyjne rozwiązania w wielu branżach przemysłu, została ona uwzględniona na europejskiej liście Kluczowych Technologii Prorozwojowych XXI wieku.

Sto lat temu pierwsza rewolucja kwantowa głęboko przekształciła fizykę i technologię, wprowadzając zjawiska kwantowe do naszego opisu mikroświata, i ostatecznie doprowadziła do powstania użytecznych urządzeń, takich jak mikroprocesory, lasery lub nowe medyczne urządzenia do obrazowania. Druga rewolucja kwantowa, której świadkami jesteśmy obecnie, ma na celu bezpośrednie zastosowanie efektów kwantowych, dzięki czemu może się dokonać przełom w takich obszarach jak kryptografia, czujniki, informatyka i telekomunikacja.

Badania i rozwój w dziedzinie fotoniki i technologii kwantowych wymagają odpowiednich narzędzi. Ich stworzenie jest głównym celem projektu inwestycyjnego Narodowe Laboratorium Fotoniki I Technologii Kwantowych - NLPQT. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe laboratoria badawcze wraz z ogólnokrajową infrastrukturą do rozpowszechniania standardowej częstotliwości optycznej i systemów dystrybucji klucza kwantowego. Po ukończeniu cała infrastruktura zapewni również usługi badawcze dla przemysłu fotonicznego i kwantowego.

Komitet Sterujący

Działalność Konsorcjum NLPQT koordynuje i nadzoruje Komitet Sterujący, w którego skład wchodzi dwóch reprezentantów Lidera oraz po jednej osobie reprezentującej każdego Partnera. Do zadań Komitetu należy m. in. wydawanie opinii o działaniach podejmowanych przez Wykonawców Projektu, nadzór nad postępami realizacji Projektu, wskazywanie priorytetowych działań, czuwanie nad terminowym i rzetelnym wykonaniem obowiązków wynikających z realizacji Projektu, rekomendowanie zmian zasad i warunków realizacji Projektu w granicach przewidzianych umową.

Komitet Sterujący ma również kompetencje w zakresie zatwierdzania zmian w podziale zadań pomiędzy Partnerów i rozstrzygania sporów pomiędzy Wykonawcami w sprawach dotyczących realizacji Projektu oraz związanych z wykonaniem umowy. Komitet Sterujący może podejmować decyzje wiążące dla Wykonawców w formie uchwał w sprawach zgłaszanych przez Kierownika Projektu.

Członkami Komitetu Sterującego są:

Kierownictwo