Koordynator

Działalność NLPQT zapewni wysoce wyspecjalizowane, zorientowane na przemysł usługi w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania materiałów, konstrukcji i urządzeń fotonicznych i optoelektronicznych. Ich dostępność ma na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm wykorzystujących zaawansowane technologie. Ponadto usługi w zakresie spektroskopii laserowej i obrazowania optycznego spełniają dzisiejsze wyzwania w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. W wyniku realizacji projektu Laboratoria Technologii Fotonicznych zaoferują przemysłowi liczne usługi w wymienionych poniżej obszarach.

Spektroskopia laserowa i w zakresie fal terahercowych:

 • wykrywanie i analiza gazów śladowych i zanieczyszczeń powietrza w zakresie średniej podczerwieni (MIR),
 • charakterystyka ciał stałych w zakresie fal terahercowych,
 • testowanie, kalibracja i atestowanie czujników chemicznych w warunkach operacyjnych,
 • kalibracja próbek mieszanin gazowych i lotnych związków organicznych,

 • charakterystyka spektroskopowa materiałów fotoaktywnych stosowanych w fotowoltaice, organicznych diodach LED, terapii fotodynamicznej i obrazowaniu biomedycznym,
 • projektowanie, budowa i praktyczne wdrożenie niestandardowych systemów spektroskopii laserowej.

Technologie światłowodowe:

 • projektowanie, charakterystyka i wytwarzanie specjalistycznych światłowodów szklanych i polimerowych, w tym światłowodów wysoce nieliniowych do konwersji częstotliwości i generowania superkontinuum,
 • produkcja i oczyszczanie materiałów do technologii światłowodów,
 • projektowanie i realizacja urządzeń do produkcji światłowodów,
 • wytwarzanie i stosowanie siatek Bragga i siatek długookresowych,
 • nisko stratne łączenie standardowych i specjalistycznych światłowodów.

Nano- i mikrostruktury:

 • modyfikacja materiałów za pomocą krótkich (piko-) i ultrakrótkich (femtosekundowych) impulsów laserowych,
 • wytwarzanie powłok funkcjonalnych poprzez strukturyzację powierzchni,
 • produkcja objętościowych nano/mikrostruktur,
 • precyzyjne cięcie różnych materiałów, w tym materiałów z szeroką przerwą energetyczną, biopolimerów, materiałów przezroczystych i kompozytów,
 • zapis optyczny w fotorezyście,
 • plazmowa obróbka powierzchni,
 • projektowanie i produkcja funkcjonalnych metamateriałów i urządzeń plazmonicznych.

Urządzenia i systemy fotoniczne i optoelektroniczne:

 • projektowanie i charakteryzacja systemów oświetleniowych,
 • projektowanie, szybkie prototypowanie i testowanie zaawansowanych systemów elektronicznych i optoelektronicznych,
 • konstrukcja i praktyczna realizacja sensorów światłowodowych opartych na światłowodowych siatkach Bragga i siatkach długookresowych, w tym światłowodowych sensorów rozproszonych, oraz sensorów interferencyjnych i polaryzacyjnych,
 • symulacje numeryczne struktur fotonicznych.

Obrazowanie i pomiary optyczne:

 • optyczna tomografia koherencyjna (OCT) obiektów biologicznych, w tym trójwymiarowe obrazowanie siatkówki i obrazowanie angiograficzne,
 • obrazowanie mikrostruktur wykonanych z półprzezroczystych materiałów przy użyciu mikroskopii fazowej,
 • trójwymiarowa analiza właściwości spektroskopowych obiektów wykorzystująca światło rozproszone w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni,
 • fotometria i kolorymetria źródeł światła i opraw oświetleniowych,
 • charakterystyka dyspersji i absorpcji powłok dielektrycznych w zakresie średniej podczerwieni,
 • kompleksowa charakteryzacja światłowodów,
 • pomiary prędkości przepływu w kapilarach szklanych i urządzeniach mikrofluidycznych,
 • charakteryzacja nieliniowych właściwości optycznych i dynamiki procesów indukowanych światłem w różnych materiałach przy użyciu technik Z-scan i pompa-sonda.